Spain, Menno's Birthday 2007 - freshfoo
San Sebastian.

San Sebastian.