Eastern Europe - freshfoo
Maydan Nezalezhnosti - the site of the Orange Revolution protests

Maydan Nezalezhnosti - the site of the Orange Revolution protests